Gizlilik ve Güvenlik Politikası - Müşteri Hizmetleri - Cart

100 TL Üzeri Kargo Bedava.

Menü

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

*Blacc Enterprises Bilişim Sistemleri A.Ş. (Cart.com.tr) olarak, kullanıcılarımızın tüm faaliyetlerimizden güvenli ve düzenli şekilde istifade etmelerini sağlamak ve üyelerimizin gizliliğini korumak için çok çalışıyoruz. 

*Bu doğrultuda hazırlanan Cart.com.tr gizlilik politikası (politika), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kanun) ile tamamen ilişkili bir şekilde tutulması ve kullanıcılarımızı bu kapsamda bilgilendirmek için hazırlanmıştır. 

*Cart.com.tr çerez politikası da bu politikanın koparılamaz parçasıdır.

*Politikanın amacı, Blacc Enterprises Bilişim Sistemleri A.Ş. tarafından işletilmekte olan www.cart.com.tr e-ticaret sitesi ile mobil uygulamanın (tümünden platform olarak bahsedilecektir) işletilmesi sırasında platform kullanıcıları (tamamı veri sahibi olarak anılacaktır) tarafından Cart.com.tr ile paylaşılan veya Cart.com.tr’nin, veri sahibi’nin platform’u kullanımı durumunda girdiği kişisel verilerin kullanımına dair koşul ve şartları belirlemektedir.

*İşlenen veriler hangileridir? 
*Aşağıda Cart.com.tr tarafından işlenen ve kanun uyarınca kişisel veri olarak kabul edilen verilerin hangi veriler olduğu yazılmıştır. Tersi olmadıkça, politika kapsamında sunulan hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri içerecektir.
*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri getirilemeyecek şekilde genel hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri politika hükümleri ilişki aranmadan icra edilecektir.

*Kişisel Veri İşleme Amaçları 
*Cart.com.tr, veri sahibi tarafından sağlanan bilgileri, üyelik girişi ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, veri sahibinin platformdan sağlanan hizmetlerden yararlandırılması oluşacak hataların tespit edilerek işlevsellik takibinin yapılması ve platform’un kullanımının iyileştirilmesi, teknik hizmetler ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları kapsamında Cart.com.tr tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri yararlandırmak için gerekli faaliyetlerin departmanlar tarafından yapılması ve ilgili işlerin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin müşterilerin ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilerek müşterilere teklif edilmesi ve duyuru yapılması için gerekli olan uygulamaların planlanması ve gerçekleştirilmesi, Cart.com.tr tarafından yürütülen ticari işlevlerin icra edilmesi için ilgili departmanlar tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştrilmesi, Cart.com.tr ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması ile Cart.com.tr’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi için işlenebilecektir.

*İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
*Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Cart.com.tr veri sahiplerinin platform üzerindeki hareketlerini tespit ederek kullanıcı memnuniyetinin artırılması, istatistik tutulması profilleme yapılması, doğrudan ve dolaylı pazarlama, veri sahibi’ne özel promosyon teklifleri yapılması ve veri sahibine iletilmesi ve bu kapsamda edinilen verilerin her türlü tanıtım faaliyetinde kullanılması için veri işleyebilecek ve aşağıda ismi geçen birimlerle bu bilgileri paylaşabilecektir.

*Kişisel Verilerin Aktarımı:
*Cart.com.tr, veri sahibi’ne ait verileri ve bu verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, gizlilik politikası ile belirlenen amaçların icrası için Cart.com.tr’nin hizmetlerinden yararlandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Cart.com.tr, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi, veri sahibinin güvenliğini sağlamak, yasal olmayan kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve gizlilik politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için sms gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
*Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Egemen Group ve Grup Şirketleri, yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun madde 9’da belirtilen usul esaslar ile kişisel verileri koruma bitrliği kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

*Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
*Kişisel veriler, Cart.com.tr üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır.
*Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

*Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. Maddesinde yer verildiği gibi,
*Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içi ve yurt dışında kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi edinme, 
*Kişisel verilerin hatalı girilmiş olması halinde bunların yenilenmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan düzenlemenin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
*Kanun hükümlerine uygun olarak tutulmuş olmasına rağmen, tutulmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 
*İşlenen verilerin münhasıran bilgisayarlar vasıtasıyla incelenmesi sonucunda kişinin aleyhine bir durumun oluşmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle kayıba uğraması durumunda zararın tazminini isteme hakları mevcuttur. 
*Bu hakların kullanımına dair istekler, kişisel veri sahipleri tarafından www.cart.com.tr adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Cart.com.tr tarafından hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin politikada belirtilen yollarla gönderilecektir. Cart.com.tr, söz konusu istekleri 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Cart.com.tr’nin isteklere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (mevcut ise) tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.